top of page

Πολιτική Απορρήτου Onco Master

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την εταιρεία OPUS - MATERIA Ε.Π.Ε., που εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Παλαιολόγου, αριθ. 33, Τ.Κ. 17564, Α.Φ.Μ. 095758119, τηλ. 210 9423677, e-mail: privacy@opusmateria.gr.

H Εταιρεία δραστηριοποιείται, μεταξύ άλλων στην κατασκευή, ανάπτυξη, εμπορία και διάθεση εξειδικευμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών και υπηρεσιών διαδικτύου, ιατρικού ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία έχει αναπτύξει την παρούσα πλατφόρμα με ονομασία «OncoMaster». Το OncoMaster απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, λειτουργεί αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών αναγκών τους και υπό την ευθύνη τους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Το OncoMaster στοχεύει να εξυπηρετήσει ιατρούς – ογκολόγους, ώστε να μπορούν να συμπληρώνουν ιατρικές πληροφορίες των ασθενών τους (summary report) και να έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτές.

Η πληροφόρηση, που μπορεί να λάβει ο Χρήστης - νεφρολόγος, αφορά συγκεκριμένες πληροφορίες του ιατρικού ιστορικού των Ασθενών του, που σχετίζονται με τη σωματική κατάστασή τους, τις εξετάσεις τους, τη διαιτολογική τους εκτίμηση, τους στόχους που έχουν τεθεί, τη διατροφική παρέμβαση που έχει προτείνει ο Διαιτολόγος κ.ο.κ..

Οι πληροφορίες του Ασθενούς εισάγονται από τον εγγεγραμμένο ογκολόγο στην Πλατφόρμα. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στον Χρήστη – ογκολόγο, να έχει πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή στις πληροφορίες, μέσω του υπολογιστή του ή άλλης συσκευής (κινητό/tablet), ώστε να παρακολουθεί την πορεία της κατάστασης του Ασθενούς του, διάφορους σημαντικούς δέκτες ανάλογα με το στάδιο της νόσου και τις συννοσηρότητες, καθώς και την αποτελεσματικότητα των θεραπείας.

Οι Υπηρεσίες του OncoMaster προσφέρονται στον ιστότοπο www.oncomaster.gr καθώς και σε ηλεκτρονικό περιβάλλον Εφαρμογής για συσκευές Android / iOS.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Εκτελών την επεξεργασία είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας.

 • Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα ή Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των Δεδομένων» ή «Υποκείμενο»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 • Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών ή ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε είδους πληροφορία, η οποία αποκαλύπτει τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό του.

 • Δεδομένα που αφορούν την υγεία είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία σχετίζονται με τη σωματική ή ψυχική υγεία ενός φυσικού προσώπου, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής φροντίδας, και τα οποία αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

 • Επεξεργασία είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 • Αποδέκτης είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι.

 • Τρίτος είναι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

 • Περιορισμός της επεξεργασίας είναι η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον

 • Παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 • Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων είναι κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 • Πολιτική Απορρήτου ή Πολιτική: Είναι η παρούσα πολιτική.

 • Υπηρεσίες της Πλατφόρμας ή Υπηρεσίες: Οι προσφερόμενες στους Χρήστες επιλογές και δυνατότητες μέσα από την Πλατφόρμα.

 • Εταιρεία: Η εταιρεία OPUS - MATERIA Ε.Π.Ε.

 • Χρήστης – (ογκολόγος) ή Ιατρός: Ο ιατρός – ογκολόγος στον οποίο έχει παραχωρήσει η Εταιρεία δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας.

 • Ασθενής: Είναι ο ασθενής, του οποίου τα Προσωπικά Δεδομένα καταχωρεί στην Πλατφόρμα ο χρήστης - ογκολόγος.

 • Πλατφόρμα ή Εφαρμογή ή Onco Master: Η πλατφόρμα που έχει αναπτύξει και παρέχει η Εταιρεία για χρήση από τους Χρήστες – ογκολόγους.

 • Πολιτική Απορρήτου ή Πολιτική: Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 • Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα Πολιτική η οποία καταγράφει τις βασικές αρχές, εγγυήσεις, σκοπούς αλλά και κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία για την επεξεργασία των Δεδομένων σας, στο πλαίσιο λειτουργίας του OncoMaster

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Ασθενών, στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας. Η Εταιρεία επεξεργάζεται και στοιχεία των Ιατρών – Χρηστών για την παροχή σε αυτούς των Υπηρεσιών. Η Πολιτική προσφέρεται προς ενημέρωση Ασθενών και Ιατρών, ως Υποκειμένων των Δεδομένων. Η χρήση β΄ πληθυντικού προσώπου αφορά τα Υποκείμενα των Δεδομένων. Όπου η Πολιτική εφαρμόζεται μόνο σε ορισμένη κατηγορία Υποκειμένων θα αναφέρεται ειδικώς. Η χρήση α΄ πληθυντικού προσώπου δηλώνει ενέργειες της Εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται: 1) στην επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Ασθενών που συλλέγουν οι Χρήστες κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας σε αυτούς, 2) στην επεξεργασία Δεδομένων, που αντλούν οι Χρήστες από το Onco Master και πραγματοποιείται έξω από την Πλατφόρμα. Οι Χρήστες ως προς τα Δεδομένα Ασθενών που επεξεργάζονται είναι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και φέρουν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για αυτούς στο κεφάλαιο ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η συλλογή, επεξεργασία και προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα από την Εταιρεία στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, γίνεται σύμφωνα με  τις επιταγές του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, τον Ν. 4624/2019 και τις οδηγίες, αποφάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB).

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η χρήση του Onco Master προϋποθέτει αλλά και επιβεβαιώνει την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου από τον Χρήστη – Ιατρό. Τυχόν προστηθέντες του Ιατρού, που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα, οφείλουν να τηρούν την Πολιτική και κάθε συναφή υποχρέωσή τους, η, δε, δραστηριότητά τους στο περιβάλλον της Πλατφόρμας δεσμεύει πλήρως τον Ιατρό για λογαριασμό του οποίου ενεργούν.

Κάθε Χρήστης έχει λάβει πλήρη γνώση της παρούσας Πολιτικής καθώς και κάθε τροποποίησής της, αποδέχεται πλήρως την Πολιτική και έχει αναλάβει την ευθύνη να σέβεται, να ακολουθεί και να εφαρμόζει την Πολιτική ως προς τα προσωπικά δεδομένα των Ασθενών που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο της δραστηριότητας του ως Χρήστης της Πλατφόρμας, ευθυνόμενος για κάθε ζημία της Εταιρείας από την παραβίαση της Πολιτικής.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργείται από την Εταιρεία ή/και τους συνεργάτες της – στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι Χρήστες, στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η Εταιρεία καθορίζει, Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η εταιρεία «OPUS - MATERIA Ε.Π.Ε.».

Κάθε Ιατρός που λαμβάνει από την Πλατφόρμα και επεξεργάζεται Δεδομένα Ασθενών, ως Αποδέκτης τους, καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας για κάθε επεξεργασία των Δεδομένων που διενεργεί για σκοπούς και με τον τρόπο που ο ίδιος καθορίζει.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

1. Ο Ογκολογος συλλέγει, κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Ασθενών . Η Πλατφόρμα προσφέρει στον Ογκολόγο τη δυνατότητα ταξινόμησης των Δεδομένων κατά τις προσφερόμενες επιλογές.

Ειδικότερα, για κάθε Ασθενή ο Ογκολόγος μπορεί να καταχωρήσει απλά Δεδομένα, καθώς και Προσωπικά Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών, όπως:

 • Απλά Δεδομένα: Ονοματεπώνυμο, Φύλο, Ύψος.

 • Δεδομένα που αφορούν την Υγεία:

i) Αποτελέσματα σχετικών εξετάσεων και μετρήσεων.

ii) Στάδιο Νόσου

iii) Κωδικός ICD10

iv) Στοιχεία του θεράποντος ιατρού του Ασθενούς.

2. Ο Χρήστης κατά την εγγραφή του καταχωρεί το Ονοματεπώνυμο, το e-mail του, το τηλέφωνο και το ιατρείο/νοσοκομείο όπου εργάζεται. Προσωπικά δεδομένα Ιατρών ενδέχεται να συλλέξουμε και μέσω των μηνυμάτων που στέλνουν την Εταιρεία για τεχνική υποστήριξη, ερωτήματα κ.ο.κ..

3. Cookies / Ιχνηλάτες: Η Πλατφόρμα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω των Cookies και συναφούς τεχνολογίας που εγκαθιστά στον υπολογιστή των Χρηστών η Εταιρεία.

ΠΗΓΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα Ασθενών, που καταχωρούνται στην Πλατφόρμα, προέρχονται αποκλειστικά από τους εγγεγραμμένους χρήστες της πλατφόρμας.

Τα Δεδομένα των Χρηστών καταχωρούνται απευθείας από τους ίδιους ή αντλούνται μέσω λειτουργικών Cookies.

ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο μέτρο που η Εταιρεία συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται Προσωπικά Δεδομένα, ενεργεί κατά τρόπο νόμιμο και διαφανή για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και δεν υποβάλει τα Δεδομένα σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, διαρροή, υποκλοπή, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

Η Εταιρεία καταβάλει τις αναγκαίες προσπάθειες, ώστε τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα που διατηρεί και επεξεργάζεται να είναι πάντα ακριβή και επικαιροποιημένα αλλά και κατάλληλα και συναφή και να περιορίζεται η συλλογή και επεξεργασία  στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για τους σκοπούς της Επεξεργασίας, αλλά και στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των Υποκειμένων των Δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή για εξυπηρέτηση άλλων νόμιμων σκοπών.

ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Η επεξεργασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Ασθενούς είναι απαραίτητη για σκοπούς παροχής υπηρεσιών επαγγελματία ογκολόγου, δυνάμει σύμβασης του Ιατρού με την Εταιρεία.

Τα δεδομένα των Ασθενών υποβάλλονται σε επεξεργασία υπό την ευθύνη επαγγελματία της υγείας – Ιατρού, ο οποίος υπόκειται στην υποχρέωση τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου.

- Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα των Ιατρών – Χρηστών στο πλαίσιο εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης για τη χρήση της Πλατφόρμας.  

- Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία (λ.χ. Cookies για την ομαλή λειτουργία της Πλατφόρμας).

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 • Επεξεργαζόμαστε Δεδομένα που αφορούν την υγεία του Ασθενούς 1) για να παρέχουμε στον χρήστη-Ογκολόγο τη δυνατότητα να διατηρεί ψηφιακό αρχείο της τρέχουσας κατάστασης και της εξέλιξης της υγείας των ασθενών του, 2) για να παρέχουμε στον χρήστη-Ογκολόγο του κάθε Ασθενούς άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες από την ανταπόκριση του Ασθενούς στην θεραπεία 3) για να παρέχουμε στον Ιατρό στατιστικά δεδομένα για την πορεία διάφορων δεικτών των ασθενών τους.

 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι Ιατροί στο Onco Master για τη δημιουργία του λογαριασμού Χρήστη και την παροχή πρόσβασης στις Υπηρεσίες της Πλατφόρμας.

 • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των Ιατρών – Χρηστών για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους, ώστε να ενεργοποιήσουμε τον λογαριασμό τους μετά την εγγραφή τους.

 • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα των Ιατρών – Χρηστών ώστε να επικοινωνήσουμε μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας για να τους παρέχουμε σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση και λειτουργία της Πλατφόρμας, τα χαρακτηριστικά της, διαθέσιμες αναβαθμίσεις λογισμικού και αναγκαίες παραμετροποιήσεις / ρυθμίσεις στην Πλατφόρμα, αλλαγές στους όρους χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου της Πλατφόρμας.

 • Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των μηνυμάτων επικοινωνίας των Χρηστών προς την Εταιρεία ή μέσω τηλεφώνου επεξεργαζόμαστε ώστε να απαντήσουμε σε αιτήματα, ερωτήσεις και παράπονα και να προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης (support) κατά τη χρήση της Πλατφόρμας.

 • Η Εταιρεία επεξεργάζεται πληροφορίες που συλλέγονται με τη χρήση τεχνολογίας Cookies, για την ομαλή λειτουργία του Ιστοτόπου.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Κάθε Ιατρός – Χρήστης της Πλατφόρμας έχει πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο στα Δεδομένα Ασθενών του. Κάθε Ασθενής κατά την καταχώριση των στοιχείων του αντιστοιχίζεται με τον θεράποντα ιατρό του.

Πρόσβαση στα Δεδομένα της Πλατφόρμας δύναται να έχει η εταιρεία Wix.com Ltd. ως πάροχος του λογισμικού που ανέπτυξε η Εταιρεία ώστε να δημιουργήσει την Πλατφόρμα Onco Master, καθώς και ως πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας της Πλατφόρμας, αποκλειστικά και μόνο για τεχνικούς λόγους συντήρησης, αναβάθμισης και υποστήριξης του λογισμικού, αποθήκευσης πληροφοριών και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας.

Πολιτική Απορρήτου της εταιρίας Wix.com Ltd.: https://www.wix.com/about/privacy.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Κάθε Ιατρός ως Αποδέκτης Δεδομένων Ασθενών που καταχωρεί ο Διαιτολόγος καθίσταται αυτοτελώς Υπεύθυνος Επεξεργασίας και φέρει όλες τις σχετικές ευθύνες και υποχρεώσεις σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η Εταιρεία δεν ελέγχει και συνεπώς δεν ευθύνεται για την επεξεργασία  των Δεδομένων Ασθενών από τον Ιατρό.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι των Ασθενών, των αρμοδίων ελεγκτικών Αρχών, του Κράτους και κάθε τρίτου για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη του Ιατρού και των προστηθέντων του που συνιστά παραβίαση της Νομοθεσίας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί.

Κάθε Ιατρός έχει υποχρέωση διασφάλισης της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών της Πλατφόρμας, φέρει την αποκλειστική ευθύνη της προστασίας των προσωπικών κωδικών του πρόσβασης στην Πλατφόρμα και ευθύνεται έναντι της Εταιρείας, των Ασθενών και των Δημοσίων Αρχών για κάθε διαρροή Δεδομένων και για κάθε ζημία που οφείλεται σε μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών του. Ο Ιατρός υποχρεούται να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία οποτεδήποτε αντιληφθεί κίνδυνο, απειλή παραβίασης ή παραβίαση (data breach) Προσωπικών Δεδομένων Ασθενών που φυλάσσονται στην Πλατφόρμα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του Ασθενούς, του Ιατρού ή τρίτου από την παράλειψη του Ιατρού να την ενημερώσει αμέσως και προσηκόντως για κινδύνους και περιστατικά παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων Ασθενών.

Ο Ιατρός φέρει την αποκλειστική ευθύνη για κάθε ζημία του Υποκειμένου των Δεδομένων: i) από πράξεις ή παραλείψεις των προστηθέντων του που χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα κατ’ εξουσιοδότησή του, ii) από περιστατικά παραβίασης Προσωπικών Δεδομένων (data breaches) λόγω α) διαρροής / υποκλοπής των κωδικών πρόσβασης του Ιατρού στην Πλατφόρμα, β) μόλυνσης της συσκευής του Ιατρού από κακόβουλο λογισμικό, γ) κυβερνοεπιθέσεων κατά των πληροφοριακών συστημάτων του Ιατρού (λ.χ. ransomware, DDOS attacks), δ) ανεξουσιοδότητης πρόσβασης τρίτων στην τερματική συσκευή ή/και τον λογαριασμό του Ιατρού στην Πλατφόρμα, ε) απώλειας, βλάβης ή/και δυσλειτουργίας της τερματικής συσκευής του Ιατρού, στ) παράνομης αποκάλυψης Προσωπικών Δεδομένων από προστηθέντες του Ιατρού κατά παράβαση της υποχρέωσης τήρησης εμπιστευτικότητας.  κ.ο.κ..

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων έχουν τα δικαιώματα που προβλέπονται στον νόμο:

1. Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα τους και συναφούς με την επεξεργασία και τα δικαιώματά τους, πληροφόρησης (σκοποί, αποδέκτες επεξεργασίας, χρόνος διατήρησης κλπ).

3. Δικαίωμα να ζητούν τη διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων τους.

4. Δικαίωμα να ζητούν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων γιατί μεταξύ άλλων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς της παρούσης ή ανακαλούν τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία ή αντιτίθενται στην επεξεργασία ή τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα.

5. Δικαίωμα να ζητούν τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων, αν αμφισβητούν την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή θεωρούν την επεξεργασία παράνομη ή χρειάζονται τα δεδομένα για την υποστήριξη νομικών αξιώσεων και η Εταιρεία δεν τα χρειάζεται πια ή όταν εκφράζουν αντιρρήσεις για την επεξεργασία.

6. Δικαίωμα να λαμβάνουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να ζητούν να διαβιβαστούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα φορητότητας).

7. Δικαίωμα να εκφράζουν την εναντίωσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων

8. Δικαίωμα να μην υπόκεινται σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που τα αφορούν ή τα επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο (δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση).

Τρόπος Άσκησης των Δικαιωμάτων

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας μπορείτε να στείλετε email στην Εταιρεία στη διεύθυνση privacy@opusmateria.gr.

Εφόσον τα δικαιώματα αφορούν επεξεργασίες στις οποίες προβαίνει η Εταιρεία ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας τότε: Η Εταιρεία θα απαντήσει με e-mail εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος για τις ενέργειες στις οποίες προέβη κατόπιν του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Εταιρεία ενημερώνει το υποκείμενο των δεδομένων για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης.

Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται χωρίς κόστος για το Υποκείμενο. Εάν τα αιτήματα του Υποκειμένου των δεδομένων είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί είτε: α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, ή β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα σχετικά αιτήματα θα διαβιβάζονται επίσης σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί τα προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο των σκοπών επεξεργασίας, εκτός εάν αυτό αποδεικνύεται ανέφικτο ή εάν συνεπάγεται δυσανάλογη προσπάθεια.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στο e-mail: privacy@opusmateria.gr. Η Εταιρεία είναι δίπλα σας ανά πάσα στιγμή (τηλ. 210-9423677), έτοιμη να σας συνδράμει στην επίλυση του ζητήματος με τρόπο γρήγορο, δίκαιο και αποτελεσματικό. Επικουρικώς, αν το ζήτημά σας δεν επιλυθεί από την Εταιρεία,  μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια εποπτική αρχή, στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία. Ελληνική Εποπτική Αρχή: Α.Π.Δ.Π.Χ., www.dpa.gr, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

Στην περίπτωση που η Εταιρεία λάβει οποιοδήποτε ερώτημα / αίτημα / καταγγελία / παράπονο σχετικά με τα Προσωπικά Δεδομένα Ασθενούς, τα οποία επεξεργάζεται ο Ιατρός ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, θα τον ενημερώσει εγγράφως (e-mail) και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η Εταιρεία παρέχει στα Υποκείμενα των Δεδομένων όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για να δηλώσουν την προηγούμενη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων από την Εταιρεία, για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, όταν προτίθεται να επεξεργαστεί δεδομένα επί τη βάση της συγκατάθεσης.

Πριν δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με το περιεχόμενό της.

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και δωρεάν, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας, πριν την ανάκλησή της. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

Η δήλωση αποδοχής ή λήψης γνώσης της παρούσας Πολιτικής, μέσω της συμπλήρωσης σχετικού τετραγωνιδίου στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πλατφόρμας κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ή με άλλον παρόμοιο τρόπο, λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσής σας για τη συλλογή, επεξεργασία και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με τη χρήση της Πλατφόρμας, όταν η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση.

Για τη χρήση των Υπηρεσιών από τον Ιατρό είναι απαραίτητη η παροχή των Δεδομένων που καλείται να καταχωρίσει. Η άρνησή του Ιατρού να παράσχει τα Προσωπικά Δεδομένα που ζητούνται, καθιστά αδύνατη τη δημιουργία λογαριασμού στην Πλατφόρμα και εν γένει τη χρήση των Υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των σκοπών της Επεξεργασίας που περιγράφονται ανωτέρω.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται στην Πλατφόρμα κοινοποιούνται σε συνεργαζόμενες εταιρείες προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, για τις ανάγκες λειτουργίας της Πλατφόρμας (λ.χ. hosting).

Εάν η επεξεργασία (λ.χ. αποθήκευση) Δεδομένων πρόκειται να γίνει εκτός Ε.Ε. τότε η διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία γίνεται μόνο: i) σε χώρα για την οποία υφίσταται απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ii) εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία έχει παράσχει κατάλληλες εγγυήσεις και υπό την προϋπόθεση ότι υφίστανται εκτελεστά δικαιώματα και αποτελεσματικά ένδικα μέσα για τα υποκείμενα των δεδομένων ή iii) σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται στον νόμο.

Προσωπικά Δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν στην εταιρεία Wix.com Ltd. με έδρα στο Ισραήλ, ως πάροxo του λογισμικού και Εκτελούντα την Επεξεργασία, δυνάμει σχετικής απόφασης επάρκειας της Επιτροπής (2011/61/ΕΕ).

ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, με το πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Συγκεκριμένα, εφόσον δεν υφίσταται άλλος νόμιμος λόγος διατήρησης:

- Τα δεδομένα που καταχωρούν οι Ιατροί στην Πλατφόρμα για τη δημιουργία λογαριασμού, αποθηκεύονται από την Εταιρεία για όσο χρόνο οι Ιατροί διατηρούν τον λογαριασμό τους και χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες και διαγράφονται είτε κατόπιν σχετικού αιτήματός προς την Εταιρεία, είτε σε περίπτωση λήξης της σύμβασης του Ιατρού με την Εταιρεία για τη χρήση της Πλατφόρμας.

- Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω οπουδήποτε τρόπου μη δημόσιας επικοινωνίας σας με την Εταιρεία (e-mail, φόρμες επικοινωνίας και support) σχετικά με την Πλατφόρμα, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την ολοκλήρωση της επικοινωνίας.

- Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω Cookies και τα αρχεία Cookies διατηρούνται για χρονικό διάστημα που καθορίζεται αναλόγως της φύσης τους, της προέλευσης και του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται / χρησιμοποιούνται. Περισσότερα στην.

 Ο χρόνος που τα Προσωπικά Δεδομένα των Ιατρών μπορεί να διατηρηθούν από την Εταιρεία καθορίζεται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (λ.χ. φορολογική) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους. Εφόσον υπάρχουν νομικές αξιώσεις/απαιτήσεις αστικής φύσης της Εταιρείας, η Εταιρεία δύναται να τηρεί τα Προσωπικά Δεδομένα για όσο χρόνο απαιτείται για τη δικαστική / εξώδικη επιδίωξη της ικανοποίησής τους.

ΤΟΠΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν στην Πλατφόρμα  οι Χρήστες, τηρούνται σε cloud servers της εταιρείας που έχει αναλάβει το hosting του Onco Master (Wix.com Ltd).

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρωταρχικό μέλημα της Εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών με σεβασμό στα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, την ιδιωτική ζωή και την προστασία των Δεδομένων των Ασθενών, γι’ αυτό και λαμβάνουμε όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα στο πλαίσιο του νόμου, υιοθετώντας σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες, προηγμένο τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό, ήδη από τον σχεδιασμό των συστημάτων μας και εξ ορισμού.

Η Εταιρεία εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

Η Εταιρεία υιοθετεί τις πλέον σύγχρονες μεθόδους κρυπτογράφησης και προστασίας από κακόβουλο λογισμικό και εξασφαλίζει την προστασία των Δεδομένων από ανεξουσιοδότητη πρόσβαση και επεξεργασία. Η Πλατφόρμα εφαρμόζει κρυπτογράφηση των Δεδομένων τόσο κατά τη μετάδοση, όσο και κατά την προσπέλασή τους.

Η διαθεσιμότητα των Δεδομένων εξασφαλίζεται μέσω της καθημερινής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) με ευθύνη του παρόχου της υπηρεσίας Wix.com Ltd.

Η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να διακόπτει αμέσως την πρόσβαση στα Δεδομένα των Ασθενών από Λογαριασμό Χρήστη εφόσον διαπιστώσει ή ενημερωθεί για κάθε περίπτωση απώλειας τερματικής συσκευής Χρήστη, διαρροής κωδικών πρόσβασης, διακοπής της παροχής υπηρεσιών υγείας από τον θεράποντα Ιατρό προς τον Ασθενή του, παραβίασης των κανόνων λειτουργίας της Πλατφόρμας από Χρήστη κ.ο.κ..

H Εταιρεία δεν ευθύνεται για κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια / προστασία των προσωπικών δεδομένων στο ψηφιακό περιβάλλον της Πλατφόρμας, οι οποίοι βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου και επιρροής της, καθώς και για κινδύνους που οφείλονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρά γεγονότα.

Η πρόσβαση των Ιατρών – Χρηστών στα Δεδομένα παρέχεται μόνο μέσω πιστοποίησης και αυθεντικοποίησης Χρήστη με κωδικούς πρόσβασης (username - password).

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στις διαφορές που ανακύπτουν σχετικά με την Παρούσα Πολιτική και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο λειτουργίας της Πλατφόρμας, εφαρμοστέο δίκαιο, είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους όπως συμπληρώνεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τις οδηγίες, αποφάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων (EDPB).

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Για κάθε διαφορά που προκύπτει με την Εταιρεία, σχετικά με την Παρούσα Πολιτική, είμαστε πρόθυμοι να σας ακούσουμε και να επιλύσουμε άμεσα κάθε πρόβλημα με σεβασμό στα δικαιώματά σας.

Για όλες τις ενέργειες ή νομικές διαδικασίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική, την ισχύ της, την εφαρμογή, την εκπλήρωση ή παραβίαση ή το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών, των οποίων την δικαιοδοσία αναγνωρίζετε αμετάκλητα.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει / τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της Πλατφόρμας, στις Υπηρεσίες που προσφέρει και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται σε αυτή τη σελίδα. Η τελευταία ενημέρωση της Πολιτικής Απορρήτου έγινε στις 12/05/2021.

bottom of page